<<  Мейоз Мейозды  >>
Мейоз

Мейоз. Мейоз (грек. meiosis — кемуі), редукциялы? б?ліну, жасушаны? б?л б?ліну т?сіліні? н?тижесінде хромосомалар саны екі есе кемиді ж?не бір диплоидті жасушадан тез тез бірінен со? бірі ж?ретін екі б?лінуден 4 гаплоидті жасуша пайда болады. Мейоз – гаметогенезді? бастап?ы звеносы ж?не гаметаларды? т?зілуіні? бірден бір шарты болып саналады. Мейозды? биологиялы? ма?ызы ?рпа?тар ?атарында а?заны? кариотипін бір?алыпты ету ж?не хромосомалар мен гендерді? рекомбинациясын ?амтамасыз ету.

Слайд 2 из презентации «Мейоз клетки». Размер архива с презентацией 1515 КБ.

Загрузка...

Деление клетки

краткое содержание других презентаций

«Мейоз клетки» - Мейозды? ма?ызы. Мейоз Схемасы. Мейоз. А? ж?не штрихтал?ан учаскелер кроссинговерді? н?тижесі. Соматические клетки образуются в результате мейоза. 15. Кішкентай а? домала?тар – центромерлер, ?лкен домала?тар – ядро. I мейоз (репродуктивті) 1) Интерфаза I, 2n2c: заттармен энергияны? синтезі ж?не жина?талуы. Метафазада ж?не анафазада екі б?ліну кезе?інде ядерлы? мемебрана жойылады. МИТОЗ ж?не МЕЙОЗды салыстыру.

«Типы деления клеток» - Задача. Способы деления клеток. Профаза. Деление мейоза. Бесполое размножение. Телофаза. Митоз. Партеногенез. Непрямое деление. Эукариотические организмы. Удвоение ДНК. Сколько хроматид в хромосоме к концу митоза. Спирализация хроматина. Период клеточного цикла. Гаплоидный набор. Размножение организмов. Вид животного или растения. Поддержание числа хромосом. Дочерние хромосомы. Знания о формах размножения организмов.

«Митоз и мейоз клетки» - Продолжительность жизни клеток. Центромеры хромосом. Телофаза. Кроссинговер. Метафаза. Нити веретена деления. Гаметогенез. Хромосомы спирализуются. Пресинтетический период. Профаза. Анафаза. Жизненный цикл клетки. Метафазная пластинка. Сложная фаза мейоза. Способ деления половых клеток. Митоз. Интерфаза. Хроматиды. Деление клетки. Деление соматических клеток. Этапы гаметогенеза. Плечи гомологичных хромосом.

«Клеточный цикл жизни» - Второе деление мейоза. Цитокинез II-го деления мейоза. Интеркинез. Анафаза II. Мейоз. Телофаза. В конце интерфазы. Митоз клеток животных. Клеточный цикл. Цитокинез. Анафаза. Переход от деления к синтезу веществ. Строение хромосомы в конце интерфазы митоза. Анафаза I. Митоз животной клетки. Закрепление знаний. Интерфаза. Метафаза. Клеточный цикл жизни. Первое деление мейоза. Митоз. Пресинтетический период.

«Жизненный цикл клетки» - Деление бактериальной клетки. Хромосомы. Строение хромосомы. Хромосомный набор клеток. Жизненный цикл клеток. Клеточный цикл. Репликация ДНК. Интерфаза. 1 – центромера 2 – плечи хромосомы 3 – сестринские хроматиды 4 – молекула ДНК 5 - белок.

«Митоз клетки» - Формирование веретена деления. Регуляция митоза. Важнейшие признаки профазы. Самая короткая стадия. Деление ядра. Интерфаза. Метафаза. Нарушения митоза. Клетки вступают в интерфазу. Митоз в меристематических клетках. Митоз. Поздняя телофаза. Образование дочерних клеток. Фазы митоза. Телофаза. Биологическое значение митоза. Продолжительность митоза. Профаза. Поздняя профаза. Ранняя телофаза. Центриоли.

Всего в разделе «Деление клетки» 21 презентация
Загрузка...
Сайт

5biologiya.net

130 тем